03.jpg - 18.742 K 

43. Valdemosa - krajobraz z klasztorem Kartuzˇw