03.jpg - 18.742 K 

33. Portret Feliksa
Mendelssohna-Bartholdy'ego (1809-1847),
niemieckiego kompozytora i dyrygenta