02b.jpg - 19.286 K

2. Portret Justyny Chopin (1782-1861), matki Fryderyka